Boldognak lenni

Általános Szerződési Feltételek

A megrendelt könyvet banki átutalással, banki befizetéssel lehet kifizetni. A szállítási költség a megrendelő űrlapon megtalálható, és a visszaigazoló e-mailben is megküldjük az összeget.

A kiállított számlát a könyvvel együtt, a csomagban küldjük. A megrendelés után minden esetben küldünk egy e-mailt, melyben ellenőrizheted a megadott adataidat, illetve tájékoztatunk a pontos fizetési adatokról (bankszámlaszám, cím, stb.). A fizetési határidő 3 nap. Amennyiben nem érkezik e-mail a rendeléstől számított egy órán belül, akkor érdemes ellenőrizni azt a SPAM mappában is.

Szállítás

A szállítást a Magyar Postán keresztül oldjuk meg. A könyv árának beérkezése után 1-2 munkanapon belül postára adjuk a terméket, melyet a Posta elsőbbségi levélként kézbesít (1-2 munkanap).A szállítási feltételek Magyarország területére vonatkoznak.

Szerződés

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet vonatkozik.

Fentiek értelmében a megrendelő 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.Ha elállási jogoddal élni szeretnél, akkor köteles vagy a szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot eljuttatni a következő címre: 6800, Hódmezővásárhely, Honvéd u. 10. vagy: info@boldognaklenni.hu e-mail címre. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a megrendelő nevét, címét, a szerződéskötés és a termék átvételének időpontját, valamint a megrendelő aláírását, keltezést.

Az elállás következtében haladéktalanul,de legkésőbb az elállási nyilatkozatod kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a megrendelő az általunk felkínált , legolcsóbb szokásos szállítási módtól  eltérő szállítási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulsz, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy nem igazoltad, hogy a visszaküldés megtörtént. A kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
A megrendelő által megrongált, használt, károsított terméket nem veszünk vissza. Akkor vagy felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.Az elállási joggal való élés esetében köteles vagy számunkra a terméket az alábbi címre visszaküldeni vagy átadni: Olasz Dénes,  6800, Hódmezővásárhely, Honvéd u. 10. , indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatod közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül,  ha a 14 napos határidő  letelte előtt elküldöd a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költsége a megrendelőt terheli.

KellékszavatosságOlasz Dénes ev. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Választásod szerint az alábbi kellékszavatossági igénnyel élhetsz:
Kérhetsz kicserélést, ha ezt nem teszed, igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy elállhatsz a szerződéstől. Választott kellékszavatossági jogodról  egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban Te viseled, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás okot adott.Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Felhívjuk a figyelmedet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl  kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted.A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl  nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Olasz Dénes ev. nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már köteles vagy bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Panaszkezelés

Amennyiben a termékkel kapcsolatban panasz merül fel, kérjük a panaszt az alábbi e-mail címre továbbítani: info@boldognaklenni.hu
A levélnek tartalmaznia kell a panaszos nevét és elérhetőségét, a panasz tárgyát, annak pontos leírását. A hiányos adatok a kivizsgálást nehezítik. A beérkezett panaszt lehetőség szerint azonnal, de maximum 15 napon belül kivizsgáljuk és az eredményről – szintén e-mailben – értesítünk. Amennyiben jogosnak tartjuk, az intézkedést a lehető legrövidebb időn belül megtesszük.